NCS Đoàn Hoàng Hải - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Đoàn Hoàng Hải

Ngày đăng thông tin: 19/02/2024.

Nghiên cứu sinh: Đoàn Hoàng Hải                              Khóa: 2018

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                 Mã ngành: 9340101 

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Trường hợp Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Tân

                                              PGS.TS. Nguyễn Văn Nguyện

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án: Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án: Tiếng Việt ,  Tiếng Anh