Thông tin liên hệ - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Tòa nhà A1 - Khu I - Trường Đại học Trà Vinh
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, P. 5, TP. Trà Vinh.
Điện thoại: (0294) 3 779 888, hoặc (0924) 3855 246 - Ext 111
website: sdh.tvu.edu.vn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.