Thạc sĩ - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Thạc sĩ

 

TT

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Mã ngành

Tên ngành

tiếng Việt

Tên ngành

tiếng Anh

1                     

8229040

Văn hóa học

Culture Studies

2                     

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

Theory and Methodology of Language and Literature​ Teaching

3                     

8380107

Luật kinh tế

Economic Law

4                     

8340101

Quản trị kinh doanh

Business Administration

5                     

8310110

Quản lý kinh tế

Economic Management

6                     

8340201

Tài chính - Ngân hàng 

Banking and Finance

7                     

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Theory and Methodology of English Language Teaching​

8                     

8480201

Công nghệ thông tin

Information Technology

9                     

8620116

Phát triển nông thôn

Rural Development

10                 

8640101

Thú y

Veterinary Science

11                 

8620301

Nuôi trồng thủy sản

Aquaculture

12                 

8520301

Kỹ thuật hóa học

Chemical Engineering

13                 

8520201

Kỹ thuật điện

Electrical Engineering

14                 

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Civil Engineering

15                 

8520103

Kỹ thuật cơ khí

Mechanical Engineering

16                 

8340301

Kế toán

Accounting

17                 

8380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Civil and Civil Procedure Laws

18                 

8380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

Constitutional and Administrative Laws

19                 

8380104

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Criminal and Criminal Procedure Laws

20                 

8140114

Quản lý giáo dục

Educational Management

21                 

8140101

Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)

Education (Preschool Education)

22                 

Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)

Education (Primary Education)

23                 

8340402

Chính sách công

Public Policy

24                 

8340403

Quản lý công

Public Management

25                 

8720801

Quản lý y tế

Health Management

26                 

8720701

Y tế công cộng

Public Health