Tiến sĩ - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Tiến sĩ

TT

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Mã ngành

Tên ngành

tiếng Việt

Tên ngành

tiếng Anh

1                     

9229040

Văn hóa học

Culture Studies

2                     

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

Theory and Methodology of Language and Literature​ Teaching

3                     

9380107

Luật kinh tế

Economic Law

4                     

9340101

Quản trị kinh doanh

Business Administration

5                     

9310110

Quản lý kinh tế

Economic Management

6                     

9340201

Tài chính - Ngân hàng 

Banking and Finance

7                     

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Theory and Methodology of English Language Teaching​

8                     

9480201

Công nghệ thông tin

Information Technology

9                     

9620116

Phát triển nông thôn

Rural Development

10                 

9640101

Thú y

Veterinary Science