Chuyên khoa cấp I - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Chuyên khoa cấp I

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

CK 60 72 07

Ngoại khoa

2

CK 60 72 13

Sản phụ khoa

3

CK 60 72 20

Nội khoa

4

CK 60 72 16

Nhi khoa

5

CK 60 72 28

Răng Hàm Mặt