Nguyên tắc đọc tên phòng học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Nguyên tắc đọc tên phòng học

Quy ước mã hóa phòng học

VD Mã phòng: B11.312

B

1

1

.

3

12

Ý nghĩa: Phòng số 12 lầu 3 toàn nhà B1 Khu 1 – Trường Đại học Trà Vinh

Chữ B Tên tòa nhà

Chữ số 1 số hiệu tòa nhà

Chữ số 1 số hiệu khu

Dấu ( ) là dấu thống nhất trong qui định đặt mã

Chữ số 3 số tầng của tòa nhà

Chữ số 12 số thứ tự phòng thuộc mỗi tần của tòa nhà