NCS Lễ Văn Hữu

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

NCS Lễ Văn Hữu

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Hữu

Ngày đăng thông tin: 13/7/2020.

Tên đề tài luận án: Dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer đồng bằng Sông Cửu Long

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học

Mã ngành: 9229040

Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Chí Quế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh