Sáng kiến kinh nghiệm năm học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Sáng kiến kinh nghiệm năm học

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

 

I. ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN SÁNG KIẾN

1

Nguyễn Thanh Hùng

Factors affecting online shopping intention: An empirical study from Vietnam