Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn