Giới thiệu chung

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Giới thiệu chung

1. Lược sử đơn vị 
Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) được thành lập theo quyết định số 360/QĐ-ĐHTV,  ngày 23  tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh trên cơ sở tách từ phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Sau đại học thuộc trường đại học Trà Vinh

2. Chức năng nhiệm vụ
2.1. Chức năng: 
- Thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  của Nhà trường.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức đào tạo Sau đại học.
2.2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo SĐH cho các ngành hàng năm; đề xuất mở các ngành đào tạo SĐH khi có đủ điều kiện.
- Quản lý chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo theo quy chế đào tạo SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phổ biến về nghiệp vụ quản lí, đào tạo Sau đại học với các khoa trong trường.
- Theo dõi, đánh giá về chất lượng chuyên môn và khối lượng giảng dạy Sau đại học của các môn học và giảng viên trong và ngoài trường.
- Phối hợp với các đơn vị đào tạo đề xuất mời giảng, trao đổi giảng viên khi cần thiết; lập kế hoạch thực tập, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của học viên.
- Xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo SĐH hàng năm.
- Tổng hợp kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức đánh giá các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của học viên SĐH.
- Báo cáo Bộ GD&ĐT các quyết định công nhận học viên, danh sách và quyết định học viên tốt 
nghiệp, việc cấp bằng thạc sĩ và các quyết định khác có liên quan đến đào tạo SĐH của trường.
- Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.