Thạc sĩ

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Thạc sĩ

TT

Tên ngành

Mã ngành

1

Quản trị kinh doanh

8340101

2

Quản lý kinh tế

8310110

3

Văn hóa học

8229040

4

Kỹ thuật hóa học

8520301

5

Luật kinh tế

8380107

6

Kế toán

8340301

7

Kỹ thuật điện

8520201

8

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

8140111

9

Phát triển nông thôn

8620116

10

Thú y

8640101

11

Tài chính – Ngân hàng

8340201

12

Công nghệ thông tin

8480201

13

Luật dân sự và tố tụng dân sự

8380103

14

Luật hình sự và tố tụng hình sự

8380104

15

Luật hiến pháp và luật hành chính

8380102

16

Quản lý giáo dục

8140114

17

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

8140111.

18

Quản lý công

8340403

19

Chính sách công

8340402

20

Giáo dục học (giáo dục mầm non)

8140101

21

Nuôi trồng thủy sản

8620301

22

Quản lý y tế

8720801

23

Y tế công cộng

8720701

24

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8580205

25 Kỹ thuật cơ khí 8520103
26 Giáo dục học (giáo dục tiểu học) 8140101.