Theo TT05&TT10 (áp dụng cho khóa từ 2017 trở về trước)

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Theo TT05&TT10 (áp dụng cho khóa từ 2017 trở về trước)

 

TT

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

1. Đào tạo  
1 LADT.1.2 Bản kế hoạch học tập cá nhân Tải về
2 LADT.1.3 Báo cáo kết quả học tập của NCS Tải về
3 LADT.1.4 Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học Tải về
4 LADT.1.5 Đơn xin điều chỉnh hoặc thay đổi tên đề tài luận án Tải về
5 LADT.1.6 Đơn xin gia hạn thời gian học tập Tải về
6 Phụ lục 8 Cấu trúc và hình thức luận án tiến sĩ Tải về
2. Đề cương  
1 LADC.3.2 Đơn xin thẩm định đề cương chi tiết luận án Tải về
2 Phụ lục 5 Hướng dẫn viết đề cương chi tiết luận án tiến sĩ Tải về
3  LADC.3.6 Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết luận án  Tải về
3. Tiểu luận tổng quan/ chuyên đề
 
1

TQCD.4.2

Phiếu đăng ký tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề

Tải về

2

TQCD.4.3

Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề

Tải về

3

Mẫu bìa

Bìa đề cương/ chuyên đề/ tiểu luận

Tải về

4

Phụ lục 7

Hướng dẫn viết tiểu luận tổng quan và chuyên đề

Tải về

4.      Cấp cơ sở

 

Hướng dẫn Quy trình thực hiện luận án tiến sĩ

Tải về

1

LACS.5.2

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tải về

2

LACS.5.3

Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có)

Tải về

3

LACS.5.4

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

4

LACS.5.10

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tải về

5.      Cấp trường

 

Hướng dẫn Quy trình thực hiện luận án tiến sĩ 

 Tải về

1

LACT.7.2

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Tải về

2

LACT.7.3

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

3

LACT.7.4

Văn bản đề nghị của khoa chuyên môn

Tải về

4

LACT.7.11

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Tải về

5

LACT.7.12

Trang thông tin luận án

Tải về