Đào tạo

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Đào tạo

 

 

TT

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

1.      Đào tạo

 

      1.             

LADT.2.2

Bản kế hoạch học tập cá nhân

Tải về

      2.             

LADT.2.3

Báo cáo kết quả học tập của NCS

Tải về

      3.             

LADT.2.4

Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học

Tải về

      4.             

LADT.2.5

Đơn xin điều chỉnh hoặc thay đổi tên đề tài luận án

Tải về

      5.             

LADT.2.6

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

Tải về

      6.             

Phụ lục 6

Kế hoạch tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

Tải về

      7.             

Phụ lục 8

Cấu trúc và hình thức luận án tiến sĩ

Tải về

2.      Đề cương chi tiết

 

      8.             

LADC.3.2

Đơn xin thẩm định đề cương chi tiết luận án

Tải về

      9.             

LADC.3.6

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết luận án

Tải về

 10.             

Phụ lục 5

Hướng dẫn viết đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

Tải về

3.      Tiểu luận tổng quan, chuyên đề

 

 11.             

TQCD.4.2

Phiếu đăng ký tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề

Tải về

 12.             

TQCD.4.3

Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề

Tải về

 13.   

Mẫu bìa

Bìa đề cương/ chuyên đề/ tiểu luận

Tải về

 14.             

Phụ lục 7

Hướng dẫn viết tiểu luận tổng quan và chuyên đề

Tải về

4.      Cấp cơ sở

 

 15.             

LACS.5.2

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tải về

 16.             

LACS.5.3

Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có)

Tải về

 17.             

LACS.5.4

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

 18.             

LACS.5.10

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tải về

5.      Cấp trường

 

 19.             

LACT.7.2

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Tải về

 20.             

LACT.7.3

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

 21.             

LACT.7.4

Văn bản đề nghị của khoa chuyên môn

Tải về

 22.             

LACT.7.11

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Tải về

 23.             

LACT.7.12

Trang thông tin luận án

Tải về

 24.             

LACT.7.13

Mẫu đăng thông báo

Tải về