Tuyển sinh

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Tuyển sinh

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

Phụ lục 2

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ

Tải về

Phụ lục 4

Thông tin tuyển sinh

Tải về

LVTS.1.1

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Tải về

LVTS.1.2

Sơ yếu lý lịch

Tải về

LVTS.1.3

Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

Tải về

LVTS.1.4

Phiếu đăng ký xét miễn giảm các học phần bổ sung kiến thức

Tải về

LVTS.1.5

Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Tải về