TB 1726 - tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Học viên xem và tải thông báo (tại đây)

Lưu ý:

1. Trường hợp học viên ủy quyền để người khác nhận bằng, tải mẫu và làm theo hướng dẫn (tại đây)

2. Để tra cứu thông tin tốt nghiệp(tại đây)

2. Trường hợp học viên đăng ký dự lễ qua email vui lòng:

    - Ghi tiêu đề thư là đăng ký dự lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

    - Nội dung thư ghi rõ họ tên người dự lễ, mã lớp, điện thoại