Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 &1/5

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn