Sơ đồ bố trí lễ Khai giảng, bế giảng và trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2020

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn