Thông báo nộp hồ sơ thẩm định đề cương chi tiết luận án tiến sĩ, bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề tiến sĩ

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn