Đăng ký các học phần thạc sĩ danh cho sinh viên - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Đăng ký các học phần thạc sĩ danh cho sinh viên

 

- Đối tượng: Sinh viên đang học chương trình đại học tại trường Đại học Trà Vinh

- Điều kiện đăng ký: Sinh viên đã tích lũy từ 60 tín chỉ học phần và xếp loại khá trở lên

- Số tín chỉ được đăng ký: không quá 15 tín chỉ.

- Xem và tải thông báo ò

- Link đăng ký trực tuyến: https://bit.ly/8jBsSCNG1kUbfoNj9

- Mẫu phiếu đăng ký mở lớp ò

- Mẫu phiếu đăng ký học phần chương trình đào tạo thạc sĩ ò