NCS Trần Lợi - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Trần Lợi

Ngày đăng thông tin: 07/7/2023.

Tên đề tài luận án: Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh    Mã ngành: 9340101 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Ngày bảo vệ dự kiến: Tháng 08 năm 2023

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,      Tiếng Anh 

 

           3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt      Tiếng Anh