NCS Thái Doãn Hồng - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Thái Doãn Hồng

 Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Thái Doãn Hồng

Ngày đăng thông tin: 10/10/2022.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phước Minh Hiệp

Người hướng dẫn phụ: TS. Vũ Minh Tâm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Ngày bảo vệ dự kiến: Tháng 11 năm 2022

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,      Tiếng Anh 

           3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,     Tiếng Anh