NCS Sơn Cao Thắng - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Sơn Cao Thắng

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Sơn Cao Thắng

Ngày đăng thông tin: 05/06/2023.

Nghiên cứu sinh: Sơn Cao Thắng,                            Khóa: 2014

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học                           Mã ngành: 9229040

  Tên đề tài luận án: Múa Khmer Nam Bộ: Truyền thống và biến đổi

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh