NCS Nguyễn Ky - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Ky

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ky

Ngày đăng thông tin: 08/05/2023.

Tên đề tài luận án: Tác động của năng lực quản trị tri thức và vốn xã hội đến kết quả kinh doanh thông qua vai trò trung gian của năng lực đổi mới: trường hợp các doanh nghiệp trong ngành sản xuất cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Đăng Khoa

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Ngày bảo vệ dự kiến: Tháng 06 năm 2023

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,      Tiếng Anh 

           3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,     Tiếng Anh