NCS Lê Hoàng Thuya - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Lê Hoàng Thuya

 Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Hoàng Thuya

Ngày đăng thông tin: 10/11/2021.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Ngày bảo vệ dự kiến: Tháng 01 năm 2022

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,      Tiếng Anh 

           3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,     Tiếng Anh