NCS Lê Bảo Toàn - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Lê Bảo Toàn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Bảo Toàn

Ngày đăng thông tin: 31/01/2023.

Tên đề tài luận án: Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị trường trong nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                Mã ngành: 9340101 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Trịnh.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh