NCS Danh Út - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Danh Út

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Danh Út

Ngày đăng thông tin: 30/01/2023.

Tên đề tài luận án: Những biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ hiện nay

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học

Mã ngành: 9229040

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Hồng Liên

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh