Biểu mẫu Đào tạo - Theo TT08 (áp dụng cho khóa 2018 - 2021 - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu Đào tạo - Theo TT08 (áp dụng cho khóa 2018 - 2021

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

Đào tạo

 

 

DKLA

Phiếu đăng ký đề tài luận án và đề xuất người hướng dẫn

Tải về

 BM05_NET_SDH

Phiếu yêu cầu phục hội mật khẩu email học viên

Tải về

LADT.2.2

Bản kế hoạch học tập cá nhân

Tải về

LADT.2.3

Báo cáo kết quả học tập của NCS

Tải về

LADT.2.4

Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học

Tải về

LADT.2.5

Đơn xin điều chỉnh hoặc thay đổi tên đề tài luận án

Tải về

LADT.2.6

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

Tải về

Phụ lục 6

Kế hoạch tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

Tải về

QD-3740

Phụ lục hình thức trình bày luận án tiến sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2017)

Tải về

Phụ lục 8

Cấu trúc và hình thức luận án tiến sĩ

Tải về

LATS.1.3

Lý lịch khoa học

Tải về

Đề cương chi tiết

 

 

LADC.3.2

Đơn xin thẩm định đề cương chi tiết luận án

Tải về

LADC.3.6

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết luận án

Tải về

Phụ lục 5

Hướng dẫn viết đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

Tải về

Tiểu luận tổng quan, chuyên đề

 

 

TQCD.4.2

Phiếu đăng ký tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề

Tải về

TQCD.4.3

Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề

Tải về

Mẫu bìa

Bìa đề cương/ chuyên đề/ tiểu luận

Tải về

Phụ lục 7

Hướng dẫn về yêu cầu của tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ

Tải về

Cấp cơ sở

 

 

LACS.5.2

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tải về

LACS.5.3

Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có)

Tải về

LACS.5.4

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

LACS.5.10

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Tải về

Cấp trường

 

 

LACT.7.14

Phiếu nộp luận án, tóm tắt, trang thông tin luận án dùng cho NCS bảo vệ luận án cấp Trường

Tải về

LACT.7.2

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Tải về

LACT.7.3

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

LACT.7.4

Văn bản đề nghị của khoa chuyên môn

Tải về

LACT.7.11

Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Tải về

LACT.7.12

Trang thông tin luận án

Tải về

LACT.7.13

Mẫu đăng thông báo

Tải về

LACT.7.6

Bản nhận xét tóm tắt luận án

Tải về

LACT.7.7

Phiếu nộp luận án về trung tâm học liệu dùng để bổ sung hồ sơ bảo vệ luận án cấp Trường

 Tải về
LATN 1 Phiếu nộp luận án và đăng ký xét tốt nghiệp  Tải về
LATN 2 Mẫu nhãn đĩa CD  Tải về

BMBSTN_V1.0

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp Tải về