Chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I, II - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I, II

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Tên ngành

Ghi chú

1

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 07

Ngoại khoa

Tải về

2

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 13

Sản phụ khoa

Tải về

3

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 20

Nội khoa

Tải về

4

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 16

Nhi khoa

Tải về

5

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 28

Răng Hàm Mặt

Tải về

Chuyên khoa cấp I

CK 60 73 05

Dược lý và dược lâm sàng

Tải về

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 90

Điều dưỡng

Tải về

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 92

Kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm)

Tải về

 9

Chuyên khoa cấp I

CK 60 72 10

Phẩu thuật tạo hình và Thẩm mỹ

Tải về

10

Chuyên khoa cấp II

CK 62 72 76 05

Quản lý y tế

Tải về