Đào tạo - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Đào tạo

Biểu mẫu đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 12 năm 2021 trở về sau)

TT

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

I

Đào tạo

 

1. 

Phục lục 5

Kế hoạch tiến độ thực hiện luận văn/đề án

Tải về

2. 

LVDT.2.1

Phiếu thông tin học viên

Tải về

3. 

LVDT.2.2

Phiếu đăng ký miễn giảm học phần Triết học

Tải về

4.

LVDT.2.3

Phiếu đề nghị bảo lưu kết quả học tập (chuyển điểm)

Tải về

5.

LVDT.2.4

Phiếu đề nghị nghỉ học tạm thời hoặc gia hạn thời gian học tập

Tải về

6.

LVDT.2.5

Phiếu đăng ký học lại học phần

Tải về

7. 

 

Phiếu đề nghị cấp lại mật khẩu email học viên sau đại học

Tải về

8. 

 

Phiếu đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Tài về

9. 

 

Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải về

III

Đề cương/ Chuyên đề

 

10.

LVDC.3.2

Phiếu đăng ký đề tài luận văn

Tải về

11.

LVDC.3.6

Bản điều chỉnh, bổ sung đề cương luận văn

Tải về

12.

 

Mẫu file Powerpoint báo cáo đề cương

Tải về

13.

Phục lục 6

Hướng dẫn trình bày đề cương luận văn

Tải về

14.

Phụ lục 9

Hướng dẫn trình bày đề cương đề án

Tải về

15.

Phụ lục 10

Hướng dẫn trình bày báo cáo chuyên đề

Tải về

IV Thực tập
16. BMTT_02 Phiếu đăng ký thực tập Tải về
17. BMTT_03 Nhận xét của đơn vị thực tập Tải về
18. BMTT_05 Phiếu chấm điểm báo cáo thực tập Tải về

V

Luận văn

 

19.

LVBV.4.2

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn/đề án

Tải về

20.

LVBV.4.3

Phiếu đề nghị bảo vệ luận văn/đề án

Tải về

21.

LVBV.4.4

Bản nhận xét dành cho người hướng dẫn khoa học

Tải về

22.

LVBV.4.5

Phiếu đề xuất điều chỉnh hoặc thay đổi tên đề tài luận văn/đề án

Tải về

20.

LVBV.4.6

Phiếu đề nghị thay đổi người hướng dẫn khoa học

Tải về

23.

LVBV.4.7

Phiếu đề nghị được gia hạn thời gian thực hiện luận văn/đề án

Tải về

24.

LVBV.4.11

Chương trình làm việc của Hội đồng đánh giá luận văn/đề án

Tải về

25.

LVBV.4.16

Bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng đánh giá luận văn

Tải về

26.

LVBV.4.17

Văn bản đồng ý của đồng tác giả

Tải về

27.

 

Mẫu file Powerpoint báo cáo luận văn/đề án

Tải về

28.

Phụ lục 7

Hình thức trình bày luận văn/đề án thạc sĩ

Tải về

IV

Tốt nghiệp

 

29.

LVTN.5.2

Phiếu nộp luận văn và đăng ký xét tốt nghiệp

Tải về