TB 3072 - ĐHTV, về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường NCS Hoàng Sĩ Ngọc - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

            Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ:

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Sĩ Ngọc          Sinh ngày: 10/10/1990

Ngành: Văn hoá học                                                 Mã số: 9229040

Tên đề tài luận án: Rắn thần Naga trong văn hóa Khmer Nam Bộ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Ánh

Thời gian: 8h00, ngày 16/9/2022.

                Địa điểm: Phòng họp Workshop 4, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh.

            Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Thông tin luận án của NCS được đăng tại website:

1.   Bộ Giáo dục và Đào tạo:

http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.38&view=40293

2.   Trung tâm Học liệu Trường ĐHTV:

https://lrc.tvu.edu.vn/index.php/tainguyentructuyen/luan-an-truoc-baove/6312-latbv13.html

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng A11.101); Điện thoại: (0294) 3 779 888; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

            Thông báo này thay thư mời.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- NCS;

- Đăng web SDH;

- Lưu: VT, ĐTSĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Đã ký

 

TS. Nguyễn Thanh Hùng