Tiến sĩ

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Tiến sĩ

STT

 Ngành 

Mã ngành

1.

Quản trị kinh doanh

62340102

2.

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn 

62140111

3.

Văn hoá học 

62310604

4.

Luật kinh tế

62380107