Tiến sĩ

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Tiến sĩ

TT

Tên ngành

Mã ngành

1

Văn hóa học

9229040

2

Luật kinh tế

9380107

3

Quản trị kinh doanh

9340101

4

Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn

9140111