Tiến sĩ

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Tiến sĩ

STT

 Ngành 

Mã ngành

1.

Quản trị kinh doanh

62340102

2.

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn 

62140111

2.

Văn hoá học 

62310604