Học viên nghiên cứu sinh

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Học viên nghiên cứu sinh

STT

Biểu mẫu

Ghi chú

1

- Đăng ký kế hoạch học tập toàn khóa

  Tải về

2

- Báo cáo kết quả học tập

   Tải về

3

- Đơn đề nghị đổi tên luận án

   Tải về

4

- Mẫu đơn đăng ký chuyên đề, tiểu luận

   Tải về